Denetim Nedir

SİTE YÖNETİMLERİNDE DENETİM

SİTENİN DENETİMİNDEN KAT MALİKLERİ SORUMLUDUR, DENETİCİLER YALNIZCA DENETİM RAPORUNDAN SORUMLUDUR…

Site Yönetimlerinin tüzel kişiliği yoktur. Bu basit bir gerçek değildir. Bu gerçeği bilmeyen site kat malikleri, temsilciler  deneticiler, yöneticiler  sitede muhalif gruplara bölünürler, komşuluk müessesesinin güzel ürünü olan komşuluk hukukunu bir yana bırakırlar, adli hukukun peşine düşerler. Bilmezler ki; komşuluk hukuku kahve içmeye, adli hukuk adliyeye götürür…
Kısaca site yönetiminin denetimi resmi (kanun, mevzuat, esas, usullere tabi) değildir. Site yönetiminin denetimle ilgili bu gerçeğini  bilmeyenler, mali denetimler yaptırır, bunun için harcama yapar,  bir birlerini mahkemeye verir, mahkemelerin sonunda bir şey  çıkmaz ama her iki tarafta kendilerini, muhataplarını,   ailelerini üzerler, vakitlerini mahkeme koridorlarında, nakitlerini adli süreçlerde harcarlar.
Site yönetimleri, kat malikleri hatta deneticiler denetimi yıl sonuna bırakır. Yıl sonunda denetimin sonuçları ortaya çıkar oysa   sebepleri  yıl içine saat saat, gün gün gömülmüş, çürümüştür, yıl sonunda bu çürümüşlüğün kokusunda ahlar, vahlar,  hakaretler,    gönül koymalar,  davalar ardı ardına gelir.
Doğrusu  ve olması gereken; sitede her şeyin mevzuatlara uygun, şeffaf olması yani yolsuzluğun olmamasıdır. Bunun için site yönetimi özel usulleri tam olarak  ve sürekli ama mevzuatı bilenlerce, saha tecrübeli ve akademik bir ekipçe denetlenmeli ve aylık bazda rapor askıya çıkarılıp, durum alenileştirilmelidir.
Her halükarda sitenin denetiminden kat malikleri/temsilciler sorumludur, deneticiler/denetim kurulları denetim raporundan sorumludur. Bu denetim raporları kat maliklerine/temsilcilere sunulur. Burada kat malikleri/temsilciler jüri gibidir, jüridir. Rapor  olumlu veya olumsuz olsun, kat malikleri/temsilciler empati kurarlar ve yönetimin faaliyet ve harcamaları hakkında   değerlendirmelerini yaparlar, yönetimi, ya takdir eder,  ya ayıplar, ya da suçlarlar.
Oysa denetim saatlik, günlük, haftalık takiple aylık özel formatlı bir raporla askıya çıksa ne ayıplama, ne suçlama olmaz ve sitelerde rant edinme tevessülü veya rant edinmişlik suçlamaları da oluşmaz. Sitelerde asıl olan suçluyu bulmak değil suçun işlenmesine ortam vermemektir.

KONUT SİTELERİNİN MEVZUATI BENZERLERİNDEN FARKLIDIR…
Site yönetimlerinin mevzuatı yoktur, sitenin mevzuatı vardır, bu mevzuat o sitenin Yönetim Planıdır.
Site yönetimleri vergi usulüne ve-veya muhasebe standartlarına tabi değildir.
Bu gerçeği bilmeyen, görmezden gelen bazı meslek erbabı ( avukat, mali müşavir, vb.) mali ve  Yönetimin denetlenmesi:
Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman              değiştirebilir.Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır, bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.
Malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim                    kuruluna verebilir.
Bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini   bildirir.
Bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.
Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları  taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

SİTE YÖNETİMİNİN DENETİMİ RESMİ (KANUN, MEVZUAT, ESAS, USULLERE TABİ) DEĞİLDİR…